શાળા યુનિફોર્મની યોજના | School Uniform Scheme In Gujarati

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા યુનિફોર્મ(School Uniform Scheme) માટેની સહાય શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય, શિક્ષણ માટે આર્થિક સહાય અને પ્રેરણા પ્રદાન કરવાનો છે. ગરીબ અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓમાં એક સામાન્ય દૃશ્ય જોવા મળ્યું છે કે તેઓ ગણવેશ, પરિવહન, રહેઠાણ જેવી કેટલીક સુવિધાઓના અભાવે પ્રાથમિક શિક્ષણ છોડી દે છે. આ યોજનાની મદદથી ગુજરાત સરકાર પ્રાથમિક શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપે છે. છેલ્લા સાત વર્ષમાં 76.14 લાખ વિદ્યાર્થીઓને શાળા ગણવેશ આપવામાં આવ્યા છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ અનુસૂચિત જનજાતિના છે અને ગુજરાત રાજ્યના કાયમી રહેઠાણને આ યોજના હેઠળ પાત્ર છે, જેઓ લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેઓ શાળામાં અરજી કરી શકે છે જ્યાં અરજદાર શિક્ષણ ચલાવતા હોય અથવા નજીકની આદિજાતિ વિકાસ કચેરીમાં અરજી કરી શકે છે.

શાળા યુનિફોર્મની યોજનાનો લાભ કોને મળે

  • અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનાં, સરકારી શાળામાં ભણતાં વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓ માટે.
  • આ યોજના અંતર્ગત આવકમર્યાદા રૂ।.૧,૨૦,૦૦૦/- છે.

Read More: મધ્યાહન ભોજન યોજના | Madhyahan Bhojan Yojana in Gujarati

શાળા યુનિફોર્મની યોજનાનો કેટલો લાભ મળે?

  • ગણવેશની બે જોડીના રૂા.6૦૦/-સીધા બેંક ખાતામાં જમાં કરવામાં આવશે.

શાળા યુનિફોર્મની યોજનાનોલાભ ક્યાથી મળે

  • સંબંધકર્તા પ્રાથમિક શાળામાંથી, સમાજ કલ્યાણ કચેરી,આદિજાતિ વિકાસ કચેરી

શાળા યુનિફોર્મની યોજના માટે ક્યા ક્યા પુરાવા જોઇએ

  • જાતિનો દાખલો
  • શાળામાં ભણતાં હોય તેનો પુરાવો
  • આવકનો દાખલો

આદિમ જૂથનાં (પ્રિમિટિવ ટ્રારાબલ ગૃપ-પીટીજી) શિષ્યવૃતિધોરણ ૧ થી ૧૦ના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ માટે

  • ધો.૧થી૧૦માં, આદિમ જૂથમાં આવતાં વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓને લાભ મળે
ક્રમધોરણમળવાપાત્ર શિષ્યવૃત્તિની રકમ
ધો.૧ થી ૮.રૂ।. ૧૩૫૦/-
ધો.૯ થી ૧૦રૂ।. ૨૨૫૦/-

નોંધ : આ યોજના અંતર્ગત ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલમાં શાળાએ વિદ્યાર્થીની ડેટા એન્ટ્રી કરી અરજી કરવાની રહે છે.

શાળા યુનિફોર્મની યોજનાનો લાભ ક્યાંથી મળે

  • સંબંધિત શાળામાંથી

Hello friends, my name is Kinjal Bhavsar, I am the Writer and Founder of this blog and share all the information related to all government schemes which can be helpful for all indians through this website

Leave a Comment